top of page

Algemene voorwaarden

We sommen hierbij even de belangrijkste regels op:

  • Elk lid kan zich inschrijven voor één niveau per stijl, het is dus niet de bedoeling dat je van dezelfde stijl bijvoorbeeld zowel een B- als een C-niveau volgt. Met uitzondering van Selectieleden: zij kunnen binnen dezelfde dansstijl ook het C-niveau volgen.

  • Je inschrijving is pas definitief na betaling. De betaaltermijn is 14 dagen. Indien de betaling dan nog niet voltooid werd, wordt jouw inschrijving geannuleerd en jouw plaats vrij gegeven. 

  • Het is mogelijk om in schijven te betalen wanneer dat beter past voor jouw financiële situatie. Contacteer ons in dat geval tijdig via info@danserie.be zodat je inschrijving niet vervalt.

  • Proeflessen zijn gratis. Indien we nog les mogen geven in juni, kan je alvast in juni een les komen proberen. Anders moet je helaas wachten tot in september. Er zullen tijdens de zomer wel heel wat zomerlessen georganiseerd worden. Je kunt er daar ook altijd eentje van meepikken om een idee te krijgen van onze stijlen. 

  • Lidgeld wordt in geen geval terugbetaald tenzij op vertoon van een medisch attest. 

  • Door je in te schrijven bij Danserie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

  • ....nog iets?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en/ of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, die worden aangegaan met Danserie vzw (hierna aangeduid als “Danserie”) met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 404 in Leuven, KBO nummer BE0695.800.695.

 

1        ALGEMEEN

1.1   Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Danserie en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie, zijnde Studio Goud BV. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.2   De docenten hebben het recht om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen waarbij de danscursus nog loopt. In dit geval bestaat er geen recht op enige restitutie van het lesgeld.

1.3   De docenten hebben ten allen tijde het recht om personen de toegang tot Danserie te weigeren.

1.4   Bezoek aan Danserie is geheel op eigen risico. Zowel de dansschool als de docenten zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

1.5   Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Danserie, of aan eigendommen van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie, door toedoen van een bezoeker zullen ten allen tijden worden verhaald op de bezoeker.

1.6   Indien de schade wordt veroorzaakt door meerder personen in groepsverband is iedere persoon aansprakelijk voor de gehele schade.

1.7   Danserie is niet aansprakelijk voor diefstal. Ook het gebruik van onder meer de kleedkamers is geheel op eigen risico. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De docenten stellen het op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie kan worden ondernomen om herhaling te voorkomen.

1.8   Het tarief en de danscursussen van Danserie is afgestemd per leerling. Het is voor leerlingen ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de danscursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding op dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 500,- per overtreding aan Danserie, onverlet een verdere schadeclaim van Danserie en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

1.9   Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van Danserie is uitsluitend toegestaan met toestemming van de docenten.

1.10 Danserie en de docenten hebben het recht om foto- en filmopnamen te (laten) maken van activiteiten en/ of cursisten van Danserie. Danserie kan deze opnamen gebruiken voor promotie doeleinden van de dansschool, tenzij de leerling of bezoeker schriftelijk aangeeft bij Danserie dat er geen opnames gemaakt mogen worden van de leerling en/ of deze opnames niet gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden van de dansschool. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@danserie.be of een brief te sturen naar Danserie vzw, Tiensesteenweg 404, 3000 Leuven. De weigering gaat pas van kracht nadat Danserie de ontvangst van de e-mail of de brief bevestigd heeft.

1.11  Er wordt jaarlijks een dansvoorstelling georganiseerd. Tijdens de voorstelling wordt er een videocaptatie gemaakt en worden er professionele foto’s genomen. Achteraf kunnen dansers, ouders en sympathisanten een DVD aankopen als herinnering aan de voorstelling. Voorwaarde 1.10 is hier niet van toepassing: het is niet mogelijk om deze captatie te weigeren. Indien de danser absoluut niet gefilmd wil worden, kan hij/zij niet deelnemen aan de voorstelling. 

1.12  Wanneer de docenten toestemming geven om foto- en/ of filmopnamen te maken, dienen deze opnames louter voor eigen gebruik, en mogen ze niet niet toegankelijk worden gemaakt voor een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media. Indien dergelijke opnamen worden gemaakt, verbindt de bezoeker zich er ook toe om deze te beperken tot zichzelf of diegenen met een familiale band, behoudens bijkomend akkoord van derden.

1.13  Danserie niet aansprakelijk indien opnamen, in strijd met het artikel 1.11, door derden worden gemaakt en/of verspreid.

1.14  Enige klachten dienen schriftelijk dan wel mondeling aan Danserie of de docenten gemeld te worden. Hierop zal zo spoedig mogelijk een reactie worden gegeven. 

1.15  Danserie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het bestuur van Danserie of de docenten zullen de leerlingen hiervan op de hoogte brengen en een nieuw exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar stellen.

1.16  Indien een cursist schade toebrengt aan de infrastructuur, is hij/zij zelf financieel verantwoordelijk hiervoor en zal hem/haar de kosten hiervoor aangerekend worden.

 

2        INSCHRIJVING EN BETALINGSVOORWAARDEN

2.1   Door zich in te schrijven bij Danserie, verklaart degene die de inschrijving volbrengt, dat de verstrekte gegevens accuraat en volledig zijn, dat Danserie hiervan gebruik mag maken om de ledenlijst te vervolledigen en nieuwsbrieven dan wel andere mails te sturen om de leerlingen op de hoogte te houden van lesinformatie of andere activiteiten van Danserie. Danserie zal dergelijke gegevens in geen geval aan derden overmaken. De leerling mag te allen tijde aan Danserie vragen om zijn gegevens aan te laten passen, dan wel te verwijderen.

2.2   Om lessen te kunnen volgen bij Danserie is een lidmaatschap vereist (behalve bij een eenmalige proefles). Inschrijving voor het lidmaatschap is definitief wanneer het lidmaatschapsformulier volledig wordt ingevuld en het lidgeld volledig wordt voldaan.

2.3   Voor minderjarige cursisten dient het lidmaatschapsformulier te worden ondertekend door een ouder, voogd of verzorger. Ouder(s)/voogden/verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving van een lidmaatschap en/of een cursus op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/voogden/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

2.4   Inschrijving voor een lessenreeks gebeurt door op de website een inschrijfformulier in te vullen. Na bevestiging per e-mail van Danserie is de inschrijving geldig en dient het volledige lesgeld te worden betalen. Slechts wanneer de betaling is voldaan, is de inschrijving voor de lessenreeks definitief.2.6 De inschrijving voor een cursus/cursussen is geldig gedurende één dansjaar (september tot en met juni) en eindigt onmiddellijk na de laatste les van het dansjaar. De inschrijving wordt niet automatisch verlengd voor het volgende dansjaar.

2.5   Danserie en/of de docenten dienen zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen in persoonsgegevens van de danser, of van een contactpersoon die door de danser of ouder(s)/voogden/verzorger(s) werden opgegeven bij het inschrijfformulier.

2.6   Betaling van het lesgeld dient onmiddellijk en ten laatste voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij Danserie of de docent schriftelijk een andere termijn met de leerling is overeengekomen. Cursussen van één dansjaar kunnen in schijven betaald worden. De betaling van de eerste schijf dient voor de aanvang van de eerste les van de desbetreffende periode te geschieden.

2.7   Het lesgeld dient te worden overgemaakt per bankoverschrijving. Contante betaling van het lidgeld is niet mogelijk. 

2.8   Wanneer betalingen niet binnen 30 dagen voldaan zijn, behoudt Danserie het recht om verwijlkosten aan te rekenen. 

2.9   De betaling van het lidmaatschap wordt in geen geval terugbetaald.

2.10   Verzuimde lessen worden niet terugbetaald.

2.11  Indien de leerling niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld. Uitzondering: in het geval van een fysieke blessure, vastgesteld door een gediplomeerd arts, kan, uitsluitende in overleg met de voorzitter het lesgeld bevroren worden en later gebruikt worden ter betaling van andere/nieuwe cursussen. Indien het lesgeld in schrijven per periode wordt betaald, kan evenwel het lidmaatschap worden opgezegd indien dit schriftelijk wordt gedaan één maand voor het begin van een volgende periode. 

2.12  Danserie en de docenten behouden het recht een cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder situaties van overmacht) zijn. De leerlingen van desbetreffende cursus hebben geen recht op terugbetaling hiervan. Enkel indien er meer dan 3 lessen opeenvolgend geannuleerd worden, kan een financiële compensatie bekeken worden. Dit gebeurt in onderling overleg met de voorzitter van Danserie en dient goedgekeurd te worden door het volledige bestuur.

2.13  Het lidmaatschap bevat een verzekering voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Documenten dienen steeds onmiddellijk na de gebeurtenis ingevuld te worden.

 

3        ORGANISATIE DANSLESSEN

3.1   Voor actuele tarieven en informatie kan de bezoeker terecht op de website van Danserie: danserie.be

3.2   Nieuwe leerlingen mogen éénmalig een proefles volgen.

3.3   Indien de danser verhinderd is, dient de docent hiervan op de hoogte te worden gebracht via de mail of telefonisch (sms), voorafgaand aan de betreffende les. De danser heeft in geen geval recht op restitutie van deze lessen.

3.4   Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal er gezorgd worden voor vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. De danser wordt hiervan telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gebracht. De informatie over het vervallen van de les komt ook op de website en in de besloten Facebookgroep te staan.

3.5   Blessures of andere medische problemen moeten vóór de les bij de docent gemeld worden.

3.6   Indien nog geen volwassene een (jonge) leerling is komen ophalen, kan in de danszaal gewacht worden.

3.7   Ouder(s)/voogden/verzorgers(s) kunnen éénmalig tijdens de proefles komen kijken. Verder kan er louter tijdens de kijklessen gekeken worden door familie en vrienden.

3.8   Het doorschuiven naar een hoger niveau of een hogere leeftijdsgroep gebeurt in overleg met de docent. Het advies van de docent is bindend.

 

4        HUISREGELS

De leerlingen en andere bezoekers verbinden zich ertoe om van onderstaande regels voorafgaand kennis te nemen en, desgevallend, deze steeds te respecteren:

4.1   Wees tenminste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig in de danszaal.

4.2   Zorg dat kleine kinderen voor de les geplast hebben.

4.3   Om uw kind op te halen, wacht u voor de kinderlessen buiten de zaal (in de sas) totdat de les volledig gedaan is. Ouders mogen de les niet bijwonen in de zaal maar dienen hun kinderen buiten op te wachten.

4.4   De zaal mag niet met buitenschoenen betreden worden.

4.5   Kledingvoorschrift: gemakkelijk zittende, nauwsluitende kleding (dit is belangrijk zodat de docent de lichaamshouding kan zien en correcties kan geven). Gepast schoeisel voor de desbetreffende dansstijl volgens het advies van de docent. Altijd haren vast.

4.6   Sieraden en horloges zijn niet toegestaan tijdens de lessen.

4.7   Kauwgom is niet toegestaan tijdens de danslessen.

4.8   Mobiele telefoons dienen op stil gezet te worden tijdens de les.

4.9   Niet met de handen aan de spiegels komen.

4.10  Laat de kleedruimtes/wachtruimte/danszaal netjes achter.

4.11  Er mag nergens in de school gerookt worden.

4.12  In de danszalen mag niet gegeten of gedronken worden. Enkel water is toegelaten.

4.13  Alleen de docent mag de geluidsapparatuur, ventilatie en licht bedienen en de ramen en deuren openen en sluiten.

4.14  Wij gaan respectvol met elkaar om en zullen elkaar geen overlast bezorgen.

 

 

5        TOEPASSELIJK RECHT

 

Op elke overeenkomst die wordt gesloten met Danserie is het Belgische recht van toepassing.

bottom of page